960x200

Rozdział 1
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1
Uczniowski Klub Sportowy „RONA 03” zwany dalej „Klubem" jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodzi­ców i sympatyków sportu.

§ 2 Terenem działania Klubu jest obszar całego kraju Siedziba Klubu jest: Miasto Ełk

§ 3
Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 4 ustawy o sporcie z dnia 25.06.2010 i z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną.

§ 4
Klub działa zgodnie z ustawą o sporcie, ustawą - Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o systemie oświaty oraz z własnym statutem.
Klub może być członkiem okręgowych i regionalnych związków sportowych oraz ogólnokrajowych związków sportowych, a także może być członkiem innych stowarzyszeń.

§ 5
Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Rozdział 2
Cel i środki działania

§ 6
Celem Klubu jest:
Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sporto­wego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe Klubu oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.
Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności z zakresu dyscyplin: piłka nożna, lekkoatletyka i kajakarstwo.
Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
Organizowanie zajęć sportowych w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
Organizowanie dzieciom i młodzieży różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.
Rozwijanie bazy i obiektów sportowych Klubu, zaplecza technicznego ,pozyskiwanie sponsorów i sprzętu sportowego umożliwiającego lepszy rozwój dzieci i młodzieży.
Klub może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód przeznacza się na cele statutowe. Działalność gospodarcza prowadzona przez Klub może być prowadzona w następującym zakresie:
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji.
73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych.
73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet).
73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach.
77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego.

§ 7
Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z rodzicami, innymi klubami, władza­mi samorządowymi i sportowymi oraz swoimi członkami.

§ 8
Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów, jednak dla realizacji określonych celów statutowych może zatrudniać pracowników.


Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9
Członkowie Klubu dzielą się na:
zwyczajnych,
wspierających.

§ 10
Członkami zwyczajnymi Klubu może zostać obywatel Rzeczpospolitej Polskiej posiadający pełna zdolność do czynności prawnych i nie pozbawionych praw publicznych, utożsamiający się z celami statutowymi stowarzyszenia, jeżeli podpisze deklarację członkowską. Członkowstwo nabywa się pop przyjęciu kandydatury przez zarząd.
Małoletni mogą być członkami Klubu za zgoda ich przedstawicieli ustawowych.

§ 11
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czyn­nym prawem wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo o stowarzyszeniach.
Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu.
Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub.
Korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określanych przez Zarząd Klubu.
Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§ 12
Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno - finansową dla Klubu.

§ 13
Członkowie wspierający mają prawo do:
Uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu,
Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu.
Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§ 14
Do obowiązków członków należy:
Branie czynnego udziału w działalności Klubu.
Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu.
Godne reprezentowanie barw Klubu.
Płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Klubu.

§ 15
Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:
Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu.
Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:
a) umyślnego naruszenia postanowień statutu,
b) nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 6 miesięcy.
c) działania na szkodę Klubu.
Rozwiązanie się Klubu.
Śmierci członka stowarzyszenia.


Rozdział 4
Władze Klubu

§ 16
Władzami Klubu są:
Walne Zebranie Klubu.
Zarząd Stowarzyszenia
Komisja Rewizyjna

Kadencja władz trwa 4 lata.
Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Klubu.
Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 17
Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne.
Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na 4 lata
Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek 1/3 ogółu członków.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie póź­niej niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 18
Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy: uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu, rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarząd Komisji Rewizyjnej, uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu, wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej, ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich, rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu.
Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 19
Zarząd Klubu składa się z 5 członków, którzy spośród siebie wybierają Prezesa, Vice - prezesa i Sekretarza oraz dwóch członków. Czterech członków wy­bieranych jest przez Walne Zebranie Klubu. Piątym członkiem Zarządu Klubu jest trener, wyłoniony spośród trenerów pracujących w UKS „Rona 03” Ełk. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz w miesiącu.
Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej 1/2 liczby członków Za­rządu, w tym Prezesa lub Sekretarza. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z Sekretarzem.

§20
Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżąca działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególności:
reprezentowanie Klubu na zewnątrz i dziabnie w jego imieniu,
wykonywanie uchwal Walnego Zebrania Klubu,
uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
przyjmowanie i skreślanie członków,
zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
składanie sprawozdań z działalności Klubu.

§ 21
Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynności lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosy przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 14 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

§22
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.
Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.
Do czynności Komisji Rewizyjnej należy: przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu, wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia, składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi, składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu, występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.

§23
Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosy przy obecności co najmniej 2 uprawnionych do głosowania. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 14 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.

§ 24
W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej - władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 2 pochodzących z wyboru.


Rozdział 5
Wyróżnienia i kary

§ 25
Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd Klubu

§26
W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz Klubu -Zarządowi przysługuje zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu prawo wymierzania następujących kar:
a) upomnienia,
b) nagany,
c) zawieszenia w prawach członka na okres 1 roku,
d) wykluczenia
Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 14 dni.
Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.


Rozdział 6
Majątek i fundusze Klubu

§27
Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze: składki członkowskie, dotacje budżetowe na zadania zlecone, darowizny, zapisy, spadki osób prawnych oraz fizycznych,

§28
Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielenia pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch spośród następujących: Prezesa, Sekretarza, członków Zarządu.


Rozdział 7
Działalność gospodarcza Klubu.

§ 29
W celu wspomagania finansowego osiągnięć celów sportowych wynikających ze statutu, Klub ma prawo prowadzić działalność gospodarcza w trybie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.
Zarząd Klubu upoważniony jest do kierowania działalnością gospodarczą.
Działalność gospodarcza powinna być dochodowa, a zysk powinien być przeznaczony na działalność statutową i rozwój działalności gospodarczej.


Rozdział 8
Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu

§ 30
Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosy przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 31
Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosy przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.